Procedure ved bortvisning

På Midtdjurs Friskole kan en elev bortvises, hvis skolens fælles regler ikke overholdes. Eleven bortvises, hvis gentagne irettesættelser fortsætter med regelbrud, som er til gene for de voksne eller andre elever på skolen.

Normalt vil skolelederen og/eller klasselæreren tage en snak med eleven og eventuelt kontakte hjemmet. Hvis dette ikke har den ønskede effekt, vil forældrene blive indkaldt til en samtale. Fortsætter den uønskede adfærd, vil eleven få en advarsel og næste gang bortvises.

Skolelederen kan, efter at have kontaktet hjemmet, bortvise en elev i optil 3 dage hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til øvrige elever og ansattes tarv.

Dog kan en elev bortvises uden forudgående advarsel, hvis eleven bruger vold overfor voksne eller børn på skolen i forbindelse med skolegangen, eller har en så provokerende adfærd, at bortvisning er eneste udvej.

Ved manglende betaling af skolepenge kan eleven tillige bortvises. Skolen forsøger dog altid at lave en afdragsordning, og det er muligt ved pludselige økonomiske ændringer i privatøkonomien at ansøge skolen om friplads.

Det er vigtigt, at familien ved et møde på skolen forklares grunden til bortvisningen. Skolen skal tilstræbe, at eleven får sagt farvel til skolen og kammeraterne på en ordentlig måde.

Skolepengene tilbagebetales IKKE uanset på hvilken tid af måneden eleven bortvises.

 

Bestyrelsen informeres løbende i forløbet, men den endelige beslutning ligger hos skolelederen i samråd med klasselæreren.