Politikker

Samvær og regler.

På Midtdjurs friskole vægter vi højt, at alle trives og lærer mest muligt. På Midtdjurs friskole vægter vi højt, at alle trives og lærer mest muligt. Derfor har vi nogle nedskrevne forventninger til hinanden, som kommer til udtryk i et regelsæt, som vi tager op sammen med elever, forældre og bestyrelse engang imellem.

 

Det er ikke meningen, at vi skal gå og dunke hinanden i hovedet med regler og restriktioner, men det er faktisk meget godt at have nogle nedskrevne regler at forholde sig til. Hvis vi alle sammen tager udgangspunkt i, at vi skal passe på hinanden, og være helt klar til at  hjælpe hinanden med at have en god skoledag, så går det hele meget nemmere.

 

Klik på linket for at læse forventninger og regler.

Regler ved fravær.

Sygdom

Ved sygdom kontaktes skolens kontor ved skoledagens start på telefon 8639 8137 eller der sendes en mail til skolesekretær Jytte Veje på jv@midtdjursfriskole.dk. Hvis eleven går i morgen-SFO kontaktes denne på telefon 8639 8044.

Andet fravær

Ved andet fravær op til tre dage skal klasselæreren orienteres. Hvis fraværet er over tre dage, skal dette aftales med skolelederen 1 uge forinden, således man kan orientere om hvilket materiale der forventes gennemgået i fraværsperioden

Procedure ved udmeldelse.

Udmeldelse af skolen eller fritidsordningen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned.

 

Dette kan ske ved at sende et brev til skolen eller skrive en mail til mdsf@midtdjursfriskole.dk

Vælger eleven at stoppe inden opsigelsesfristens udløb, tilbagebetales skolepengene ikke.

Procedure ved bortvisning.

På Midtdjurs Friskole kan en elev bortvises, hvis skolens fælles regler ikke overholdes. Eleven bortvises, hvis gentagne irettesættelser fortsætter med regelbrud, som er til gene for de voksne eller andre elever på skolen.

 

Normalt vil skolelederen og/eller klasselæreren tage en snak med eleven og eventuelt kontakte hjemmet. Hvis dette ikke har den ønskede effekt, vil forældrene blive indkaldt til en samtale. Fortsætter den uønskede adfærd, vil eleven få en advarsel og næste gang bortvises.

 

Skolelederen kan, efter at have kontaktet hjemmet, bortvise en elev i optil 3 dage hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til øvrige elever og ansattes tarv.

 

Dog kan en elev bortvises uden forudgående advarsel, hvis eleven bruger vold overfor voksne eller børn på skolen i forbindelse med skolegangen, eller har en så provokerende adfærd, at bortvisning er eneste udvej.

 

 

Manglende betaling.

Ved manglende betaling af skolepenge kan eleven tillige bortvises. Skolen forsøger dog altid at lave en afdragsordning, og det er muligt ved pludselige økonomiske ændringer i privatøkonomien at ansøge skolen om friplads.


Det er vigtigt, at familien ved et møde på skolen forklares grunden til bortvisningen. Skolen skal tilstræbe, at eleven får sagt farvel til skolen og kammeraterne på en ordentlig måde.


Skolepengene tilbagebetales IKKE uanset på hvilken tid af måneden eleven bortvises.

Bestyrelsen informeres løbende i forløbet, men den endelige beslutning ligger hos skolelederen i samråd med klasselæreren.