Støtteforening

Midtdjurs Friskole

Medlemskab

Støtteforeningen blev stiftet tirsdag den 8. september 2009. Støtteforeningens bestyrelse består af 7 medlemmer, og dens primære formål er at skaffe midler til friskolen og støtte op om den så meget som muligt.

Medlemskabet koster kr. 100 for et år og er gældende for hele husstanden.

Du forpligter dig IKKE til noget ved at være medlem, men er med til at støtte friskolen økonomisk.

Hvis du gerne vil være medlem af støtteforeningen og måske gerne vil give en hjælpende hånd, kontakte en af støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer eller skolens kontor.

HUSK også at melde dig ind i Skolekredsen.

Vil du være med til at støtte?

Vedtægter

Foreningens navn er Midtdjurs Friskoles Støtteforening og dens formål er:

  • At arbejde aktiv for en Friskole i Nimtofte.
  • At skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der kan være til gavn og glæde for friskolens brugere.
  • At arbejde positivt for Friskolen, som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.

Midtdjurs Friskoles Støtteforening er upolitisk, og enhver der måtte ønske det, kan optages som medlem.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, medlemskab opnås ved køb af medlemskort til Midtdjurs Friskoles Støtteforening.

Bestyrelsen består af syv  bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. På generalforsamlingen vælges desuden hvert år to bestyrelsessuppleanter samt to revisorer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme ( formanden har 2 stemmer )afgørende.

Uddeling af økonomisk støtte kan kun ske ved skriftlig ansøgning fra Friskolen.

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand. Det er revisorernes pligt mindst en gang i løbet af året at gennemgå regnskab og bilag.

Udgifterne skal attesteres af formanden eller kassereren. Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres på forsvarlig vis af bestyrelsen.

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. Marts til 30. April med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsen aflægger beretning

3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

5.    Valg af to revisorer

6.    Indkomne forslag

7.    Eventuelt

På valg er i lige årstal 4 medlemmer og ulige årstal 3 medlemmer. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag og afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt, blot et medlem ønsker dette. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Ekstra ordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Ekstra ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt deres kontingent senest den 1. Marts forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, 1 stemme pr. medlemskab.

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor dette emne er optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Ophævelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Såfremt vedtagelsen sker med et mindre stemmetal, kan ophævelsen kun ske ved indkaldelse til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Ved ophævelse af foreningen, tilfalder dens midler lokale formål.